ÕPPEKAVA "TULEVIKU KOOLITAJA"

ehk täiskasvanute koolitaja tase 6

Koolitaja Koolituskeskus on
Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi

Koolitaja koolitus

Õppekavarühm

Kasvatusteadus

Õppe kogumaht

245 akadeemilist tundi, millest 168 tundi auditoorset õpet, sh 30 tundi praktikumi ning 77 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus

Täiskasvanute koolitaja tase 5 ja tase 6 kutsestandardid.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad spetsilistid, alustavad või vähese kogemusega koolitajad.

Õppe alustamise tingimused

Vähemalt kesk(eri)haridus

Õppe eesmärk

On anda õppijale praktiline oskus luua ja läbiviija oma isiklik koolitus, sh loovalt luua ja süsteemselt planeerida koolitusesisu, koostada õppe- ja esitlusmaterjale, rakendada erinevaid meetodeid ning tehnikaid, viia läbi vajalikke kaardistamisi, hindamisi, analüüse jne. Tulemuseks on esmase kogemusega koolitaja, kes omab vähemalt ühte isiklikku koolitust.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
• planeerib süsteemselt koolituse õppesisu, meetodeid ja ajakulu;
• koostab õppeks vajalikud esitlus-, õppe- ja töömaterjalid;
• koolitab järgides planeeritud õppeprotsessi;
• kasutab õpitulemuste saavutamiseks vajalikke meetodeid;
• kasutab hindamis- ja tagasisidemeetodeid õpitulemuste, õppeprotsessi ja enesehindamiseks;
• koostab nõuetele vastava õppekava.

Õppe sisu

1 päev „Koolituse sissejuhatus“
•Saame tuttavaks
•Õppijate ootuste kaardistamine
•Kursuse sisu ning ülesehitus
•Kursuse kodutööd ning eksam
•Motiveerivate õpikeskkonna loomine
•Kogukond ja tugiprogramm
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Koolitaja lehe loomine, 2 akadeemilist tundi


2 päev „Koolitaja olemus, rollid ja eesmärgid“
•Koolitusvaldkond ja partnerid
•Koolitusstiilid ja ülesehitus
•Koolitaja roll koolitusklassis
•Sihtrühma kaardistamine
•Koolituse hinnakujundus
•Koolitaja kuvand ehk bränd
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: „Minu lugu“ 4 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi


3-4 päev „Koolitaja teadlik eneseareng"
• Mina koolitajana täna, homme ja tulevikus
• Koolitaja arengut toetavad kasvuseadused
• Motiveeriv ja tasakaalus ajaplaani koostamine
• Koolitaja vaimne ja füüsiline tasakaal
• Võimalused arengu-, loome- ja teadustööks
• Jätkusuutlik ning paindlik enesearenguplaan
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Enesearenguplaan “ 6 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi


5 päev „Koolitaja koolitusplaan“
• Koolitaja koolitusplaani eesmärk ja ülesehitus
• Koolituse sisu ehk teooria loomine
• Aktiivõppe meetodite kasutamine ja planeerimine
• Koolituse lugude, näidete jms kasutamine
• Koolituse paindlik ajakulu planeerimine
• Koolitusplaani muutmine ja kohandamine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Koolitaja koolitusplaan I osa, 6 akadeemilist tundi
Praktikum „Koolitaja koolitusplaan“ 6 akadeemilist tundi


6 päev „Eel- ja järeltöö“
• Eel- ja järeltöö vajaduse olemus
• Eel- ja järeltöö eesmärgi püstitamine
• Eel- ja järeltöö sihtrühma valimine
• Eel- ja järeltöö meetodi valimine ning läbiviimine
• Eel- ja järeltöö tulemuste analüüs ja rakendamine
• Eel- ja järeltöö tulemuste kokkuvõte ja esitamine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Eeltöö (2tk). 3 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi


7-8 päev „Meetodid“
• Ettekannet toetavad meetodi
• Individuaal- ja grupitööd toetavad meetodis
• Arutelu ja analüüsil põhinevad meetodid
• Teadmisi kinnistavad meetodid
• Loov ja ergutusmeetodid
• Kodutöö ja eksami meetodid
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Meetodite (5tk), 4 akadeemilist tundi/ Koolitaja koolitusplaan II osa, 4 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi
Praktikum „Meetodid“, 6 akadeemilist tundi


9-10 päev „Esitlus-, õppe- ja töövahendid“
• Koolitusmaterjalide loomine, kellele, mida ja kuidas
• Koolitusmaterjalide loomise kirjutamata reeglid
• Õppija info vastuvõtu mälu ning taju
• Õppija ootused ehk tekst, pilt, video, heli jne
• Esitlus- ja õppematerjalide eesmärk ja võimalused
• Töövahendid koolitajale ja/või õppijale
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Esitlusmaterjal, 4 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi


11 päev „Õppijakaart“
• Õppijakaardi eesmärk ja ülesehitus
• Õppijakaardi personaliseerimine
• Õppijakaardi täitmine ehk õppeprotsessi analüüs
• Õppijapõhine õpitulemuste hindamine
• Õppija õppeprotsessi toetamine, mugandamine
• Õppija õpiväljundite saavutamine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Õppijakaart, 3 akadeemilist tundi


12 päev „Esinemiskunst“
• Koolitaja, kui visiitkaart
• Koolitust toetav kehakeel
• Õppimist stimuleeriv kõnekeel
• Õpperuum, kui töövahend
• Õppija, kui õppevahend
• Improvisatsioon koolitusklassis
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi


13 päev „Õppeprotsessi juhtimine“
• Koolituse sissejuhatus
• Õppeprotsessi juhtimine
• Motiveeriva õppekeskkonna hoidmine
• Tagasiside ja peegeldamine
• Koolituse ajakava hoidmine, vajadusel muutmine
• Õppeprotsessi muudatuste
• Grupi ja individuaaltöö läbiviimine
• Õpimotivatsiooni ja -tempo hoidmine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Puudub


14-15 päev „Õppijatüübid“
• Õppijatüüpide põhiolemus
• Õppijatüüpide sõnavara ja kehakeel
• Õppijatüüpide kaardistamine koolitusklassis
• Õppijatüüpide nähtavad ning nähtamatud ootused
• Õppijatüübi ootus koolituselt, koolitajalt, kaasõppijalt
• Õppijatüübi toetamine ning motiveerimine
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi


16 päev „Õpifaasid“
• Õppija neli koostööfaasi
• Õppija ootused neljas erinevas õpifaasis
• Koolitaja võimalused ning tehnikad neljas erinevas faasis
• Õppija versus koolitaja vastutus neljas erinevas faasis
• Probleemsituatsiooni lahenduskeskne õpe
• Kriitilise mõtlemise tehnikad ning meetodid
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi
Praktikum „Kovisioon“, 6 akadeemilist tundi


17 päev „Tagasiside ja refleksioon“
• Tagasiside eesmärk ja ülesehitus
• Tagasiside koostamise tehnikad ning soovitused
• Koolitaja tagasiside õppijale/ tellijale
• Õppija tagasiside koolitajale/koolitusele
• Koolitaja tagasiside iseendale ehk refleksioon
• Tagasiside analüüs ning tulemuste rakendamine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Tagasiside ankeet, 3 akadeemilist tundi


18 päev „Veebikoolitus“
• Veebikoolituse eesmärk ja ülesehitus
• Veebikoolituse keskkonnas, programmis
• Veebikoolituse meetodid ja tehnikad
• Koolitaja võimalused, piirangud veebikoolitusel
• Õppija ootused veebikoolitusel
• Veebikoolituse sujuv läbiviimine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi
Praktikum: "Veebikoolitus" 6 akadeemilist tundi

19-20 päev „Seadusandlus ja dokumentatsioon“
• Täiskasvanute koolituse seadus
• Õppekorralduse alused
• Kvaliteedi tagamise alused
• Õppekava lugemine ja koostamine
• Koolitaja resümee
• Koolituse tunnistus versus tõend
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Õppekava, 4 akadeemilist tundi
Praktikum „Õppekava“, 6 akadeemilist tundi


21 päev „Kutse taotlemine ja dokumendid“
• Kutse eesmärk ja andmise kord
• Kutse taseme hindamine
• Kutse e-portfoolio loomine
• Eneseanalüüsi koostamine
• Kutse tõendusmaterjali loomine
• Kutseeksam ja hindamiskomisjon
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi


22 päev „Ettevõtlus, turundus ja müük“
• Koolitaja, kui bränd ehk toode, ettevõte
• Turu analüüs ja kliendiprofiili koostamine
• Turundussõnumi ja -kanalid valimine
• Mõjutustehnikate rakendamine turunduses
• Turundus- ja müügiplaan koostamine
• Edasimüüjad, partnerid ning tugiorganisatsioonid
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Turundusplaan, 4 akadeemilist tundi


23 päev „Eksam ja grupianalüüs“
• Koolitaja koolitusplaani esitamine
• Eksam ehk koolituse läbiviimine
• Koolitaja refleksioon
• Juhendaja tagasiside ja grupianalüüs
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Puudub

Õppemeetodid

Koolituse mitmekesistamiseks loome õppijale võimaluse õppekeskkonda ise kujundada ehk luua, katsetada, kaasarääkida, uusi kogemusi, teadmisi, oskusi jagada. Seda toetavad erinevad meetodid nagu näiteks miniloeng, suhtluspõhine loeng, ajurünnak, loovmõtlemine, kuulamismeetodid, lugemismeetodid, kirjutamismeetodid, diskusioon, arutelu, analüüsi, grupi- ja individuaaltööd, juhtumianalüüs, kovisioon, refleksioon, videotreening, rollimängud, kogemuste vahetus, praktikum jpm.

Iseseisev töö

• Isikliku koolituse, sh koolitusplaani, eeltöö, õppemeetodite, tagasiside, eneseanalüüsi, õppijakaardi, õppekava, õppematerjalide, esitlusmaterjalide, hindamismeetodite, hindamissüsteemi ettevalmistamine.

• Kümme blogi- või videopostitus oma isikliku sotsiaalmeedia koolitaja lehel.

Õppematerjalide loend

Kõik koolitusel osalejad saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Õppematerjalid sisaldavad koolitusteemade kokkuvõtet, läbiviidud individuaal- ning grupitöö harjutusi, õppeks vajalikke juhend- ja näidismaterjale ning iseseiva töö algmaterjale. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingu lõpetamise tingimuseks on:
• 70% auditoorsetes tundides osalemine;
• 70% kodutööde esitamine;
• koolitaja koolitusplaani esitamine;
• isikliku koolituse õppekava esitamine;
• lühikoolituse läbi viimine:
• eneseanalüüsi esitamine.

Hindamismeetodid
• vaatlus, grupianalüüs ja refleksioon

Hindamiskriteeriumid:
• hindamine on mitteeristav.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

• Koolitaja omab alates 12 aastast koolitajakogemust
• Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema
valdkonna koolituskogemust
• Koolitajate resümee ja kogemisega saab tutvuda meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaks ja muud kulud

Õppemaksu ja koolituskulud leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/vaaria/kursus-taiskasvanute-koolitaja-tase-6/

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse algust, kui ei ole õppijaga/tellijaga kokkulepitud teisiti.

Õppemaksu tagastamise kord ja alused

Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/vaaria/oppekorralduse-alused/

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub õppetegevuseks sobilikus renditavas ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele ning tagab õppetegevuseks vajaliku töövahendid ja -keskkonna, sh lauad, toolid, pabertahvel, vajadusel videoprojektorit, sülearvuti, video- ja audiotehnika. Koolitaja korraldaja tagab kohvipausi koos suupistetega. Koolitus ei sisalda lõunapausi.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituse kvaliteedi tagamise tingimused leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/vaaria/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg

20.07.2020

Õppekava uuendamise aeg

16.01.2023