JÄRGMINE

ÕPPEKAVA "TÄISKAVANUTE KOOLITAJA"
TASE 6

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi

Koolitaja koolitus

Õppekavarühm

Aineõpetaja koolitus õppekavarühm

Õppe kogumaht

200 tundi, millest 138 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 62 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus

Täiskasvanute koolitaja 5 ja 6 tase kutsestandardi kohustuslikud kompetentsid. Lisaks täiskasvanute koolituse seadus ja koolitaja eestikakoodeks.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud vähemalt kesk(eri)haridust omavad spetsilistid, alustavad- või kogenud koolitajad, koolitusjuhid, osakonnajuhid, pedagoogid ja personalijuhid.

Õppe alustamise tingimused

Vähemalt kesk(eri)haridust omavad ja koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad spetsialistid.

Õppe eesmärk

On läbi praktilise õppe tutvustada õppijatele vastavalt täiskasvanute koolitusseadusele ning täiskasvanute koolitaja kutse nõuetele koolituse loogilist ning paindlikku ülesehitust, sh koolituse sisu, õppekava, pakkumise, aktiivõppemeetodite, ajakava, erinevate koolitustegevuste, õppe- ja esitlusmaterjalide planeerimist ning ettevalmistamist.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud:

Tunneb täiskasvanute koolitaja kutse kompetentse
On tutvunud täiskasvanud koolituse seadusega
Koostab õppija vajadustele kohandava koolitusplaani
Koostab nõuetele vastava õppekava
Koostab õppijatüübist lähtuvad õppe- ja töövahendid
Tunneb erinevaid aktiivõppe meetodeid

Õppe sisu

Koolituse sisu:

I teema „Täiskasvanute koolitus“ 16 akadeemilist tundi
Täiskasvanute hariduse olemus ja eesmärk
Täiskasvanute koolitajate mõiste, roll ja eesmärk
Täiskasvanute koolitaja eetika
Täiendusõppe stiilid ja ülesehitused
Täiskasvanute koolituse sihtrühmad ja vajadused
Täiskasvanute koolituse seadus
Täiendkoolituse standart
Täiskasvanute koolituse sõnavara
Täiskasvanute koolitaja kutse vajadus ja andmise kord
Täiskasvanute koolituse partnerid ja tugiorganisatsioonid
Koolitusvaldkonna toetus- ja rahastuskanalid
Täiendkoolituse ja täiskasvanute koolitaja kvaliteet

II teema „Koolituse loomine“ 62 akadeemilist tundi
Koolitusideede loov loomine
Koolitusplaani struktuuri loomine
Koolituse sisu ja alamteemade planeerimine
Koolituse meetodite ja tehnikate valimine
Koolituse mahu ja ajakulu planeerimine
Õppekava koostamine
Koolitustutvustuse koostamine
Õppematerjalide loomine
Õppevahendite loomine
Koolitaja töövahendite loomine
Esitlusmaterjalide loomine
Õppekeskkonna planeerimine
Esinemiskunsti ja õppekeskkonna kasutamine
Õppijatüübid ja mitmekesisuse loomine
Loova ja praktilise koolituse loomine
Autorikaitse ja teoste kasutamine
Isikuandmete kaitse seadu
Kvaliteedi tagamise alused
Õppekorralduse alused
Koolitaja resümee
Tunnistus versus tõend

III teema „Koolituse eeltöö“ 14 akadeemilist tundi
Koolitusvajaduse täpsustamine
Õppija vajaduste kaardistamine
Eeltöö eesmärgid, võimalused ning tehnikad
Õppekava ja õppe sisu korrigeerimine

IV teema „Koolitusprotsessi juhtimine“ 22 akadeemilist tundi
Koolituse alustamine ja häälestus
Koolituse sissejuhatus ja tutvustus
Motiveeriva õpikeskkonna loomine
Koolitus- ja grupiprotsessi juhtimine
Individuaal- ja grupitöö juhtimine
Probleemsituatsioonide juhtimine
Videokoolituse rakendamine
Koolituse mitmekesisuse loomine
Õppijatüüpide õppeprotsessi juhtimine
Erivajadustega õppija õppe juhtimine
Õpivajaduste ümber hindamine
Aktiivõppe meetodite kasutamine
Õpiväljundite hindamine
Õpiväljundite saavutamine

V teema „Koolituse järeltöö ja analüüs“ 14 akadeemilist tundi
Tagasi- ja edasiside kogumine
Tagasi- ja edasiside töötlemine ning kasutamine
Õppija/tellija koolitusjärgne toetamine ning arendamine

VI teema „Veebikoolituse loomine ja läbiviimine“ 22 akadeemilist tundi
Veebikoolituse planeerimine ja loomine
Veebikoolituse läbiviimise võimalused ja programmid
Veebikoolituse läbiviimine ja õppija kaasamine
Veebikoolituse meetodid ja tehnikad kvaliteetseks õppeks
Veebikoolituse tugevused ja nõrkused

VII teema „Täiskasvanute koolitaja“ 26 akadeemilist tundi
Koolitaja jätkusuutlik eneseareng
Koolitaja eneseanalüüs ja reflektsioon
Koolitaja vaimse ja füüsilise tervise tasakaal
Koolitaja loome-, arendus- ja teadustöö võimalused
Koolitaja kutse taotlemine ja dokumentatsioon
Koolitaja kirjutamata heatava reeglid

VIII teema „Praktikum“ 26 akadeemilist tundi
Aktiivõppe meetodite läbiviimine
Auditoorse koolituse läbiviimine
Veebikoolituse läbiviimine

Õppemeetodid

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Tulenevalt eesmärgist varieeritakse erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid, kasutusel on miniloengud, arutelud, individuaalsed harjutused, paaris- ja grupitööd, simulatsioonid, juhtumite analüüsid, refleksiooniülesanded, videotreeninguid ja kogemuste vahetus tehnikad jne.

Iseseisev töö

Iseseisev töö koosneb erialase kirjandusega tutvumisest, isikliku koolituse loomisest, sh koolitusplaani, õppekava, koolitusmaterjalide, töölehtede, töövahendite, hindamissüsteemide, tagasiside analüüside jne koostamist

Õppematerjalide loend

Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab koolitusel ette kantud loengu lühikokkuvõtet, tugimaterjale, läbiviidud individuaalseid ning grupitöö harjutusi. Iseseisva kodutöö algmaterjale ning näidetega koostamisjuhendit. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingu lõpetamise tingimuseks on:
osavõtt 70% auditoorsetest tundidest;
praktiliste ülesannete ja grupitöödes osalemine;
koolitaja kutse kompetentside, täiskasvanute koolituse seaduse ja koolitaja eetikakoodeksi teadmisi kontrolliva testi 70% ulatuses läbimine;
nelja praktilise töö ehk koolitusplaan, õppekava, õppe- ja töövahendite portfell, aktiivõppe meetodite minikogum esitamine;
lühikoolitusvideo esitamine koos kirjaliku eneseanalüüsiga;

Hindamismeetodid
vaatlus, grupianalüüs, test ja reflektsioon

Hindamiskriteeriumid:
hindamine on mitteeristav.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema valdkonna töökogemust
Koolitaja omab 6 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel.
Koolitajate resümee ja kogemisega saab tutvuda meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaks ja muud kulud

Õppemaksu ja koolituskulud leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/vaaria/kursus-taiskasvanute-koolitaja-tase-6/

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse algust, kui ei ole õppijaga/tellijaga kokkulepitud teisiti.

Õppemaksu tagastamise kord ja alused

Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/vaaria/oppekorralduse-alused/

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika. Koolituse korraldaja tagab koolituspäeva pikkusest olenemata igale osalejatele kohvi- ja suupiste pausi.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituse kvaliteedi tagamise tingimused leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/vaaria/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg

20.07.2020

Õppekava uuendamise aeg

20.07.2020

JÄRGMINE