ÕPPEKAVA "SISEKOOLITAJA"

ehk täiskasvanute koolitaja tase 5

Koolitaja Koolituskeskus on
Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi

Täiskasvanute koolitaja koolitus

Õppekavarühm

Aineõpetaja koolitus õppekavarühm

Õppe kogumaht

82 tundi, millest 48 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 36 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus

Täiskasvanute koolitaja 5 tase kutsestandardi kohustuslikud kompetentsid.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud vähemalt kesk(eri)haridust omavad spetsilistid, alustavad koolitajad, koolitusjuhid, osakonnajuhid ja personalijuhid.

Õppe alustamise tingimused

Vähemalt kesk(eri)haridust omavad ja koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad spetsialistid.

Õppe eesmärk

On läbi praktilise õppe ja näidiskoolituse tutvustada õppijatele ehk tulevastele täiskasvanute 5 taseme koolitajatele õppekava põhist koolituse läbiviimist, sh ettevalmistust, õppeprotsessi- ja probleemõppe juhtimist, koolituse- ja eneseanalüüsi tegemist, tagasiside kogumist, õppe- ja esitlusmaterjali kohandamist vastavalt õppijate/ tellijate vajadusele.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud:
Teab täiskasvanute koolitaja 5 taseme kutse kompetentse
On tutvunud täiskasvanud koolituse seadusega
Mõista õppekava sisu ja ülesehitust
Viib läbi õppekavapõhist ette töötatud koolitust

Õppe sisu

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

I teema „Sissejuhatus täiskasvanute koolituse valdkonda“ 6 akadeemilist tundi
Täiskasvanute hariduse olemus ja eesmärk
Täiskasvanute koolitajate mõiste, roll ja eesmärk
Täiskasvanute koolitajate stiilid ja tuleviku suunad
Täiskasvanute koolituse seadus ja dokumentatsioon
Õppekava ülesehitus, sisu ja eesmärk

II teema „Näidiskoolituse teooria ja materjalid “ 6 akadeemilist tundi
Koolituse sisu ehk teooria
Koolitaja koolitusplaan
Esitlusmaterjalid
Töö- ja õppevahendid
Eel- ja järeltöö
Tagasiside ankeet

III teema „Koolitusmaterjalide“ 12 akadeemilist tundi
Koolitusplaani struktuur
Koolituse sisu ja alamteemade
Koolituse meetodid ja tehnikad
Koolituse mahu ja ajakulu hindamine
Õppe- ja töövahendite kavandamine
Õppemeetodite vajaduspõhine kohandamine

IV teema „Õppeprotsessi juhtimine“ 12 akadeemilist tundi
Koolituse eeltöö, sissejuhatus ja tutvustus
Koolitus- ja grupiprotsessi juhtimine
Individuaal- ja grupitöö juhtimine
Õppijatüüpide õppeprotsessi juhtimine
Aktiivõppe meetodite kasutamine
Õpiväljundite hindamine
Õpiväljundite saavutamine

V teema „ Tagasiside ja analüüs“ 6 akadeemilist tundi
Tagasi- ja edasiside kogumine
Tagasi- ja edasiside töötlemine ning kasutamine
Õppija/tellija jätkusuutliku arengu toetamine
Koolitaja eneseanalüüs
Koolitaja jätkusuutlik eneseareng

VI teema „Praktikum ehk eksam“ 6 akadeemilist tundi
Näidiskoolituse läbiviimine

Õppemeetodid

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Tulenevalt eesmärgist varieeritakse erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid, kasutusel on miniloengud, arutelud, individuaalsed harjutused, paaris- ja grupitööd, simulatsioonid, juhtumite analüüsid, refleksiooniülesanded, videotreeninguid ja kogemuste vahetus tehnikad jne.

Iseseisev töö

Iseseisev töö koosneb kursusematerjalide, sh õppevideode läbitöötamist, näidiskoolituse materjalide sh koolitusplaani, õppekava, esitlusmaterjali, töölehtede, töövahendite, hindamissüsteemide, tagasiside analüüside jne õppimist, vajadusel kohandamist.

Õppematerjalide loend

Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab koolitusel ette kantud loengu lühikokkuvõtet, õppevideosid, tugimaterjale, läbiviidud individuaalseid ning grupitöö harjutusi. Iseseisva kodutöö materjale ning täitmise juhendeid. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingu lõpetamise tingimuseks on:
osavõtt 80% auditoorsetest tundidest;
praktiliste ülesannete ja grupitöödes osalemine;
koolitaja kutse kompetentside, täiskasvanute koolituse seaduse ja koolitaja eetikakoodeksi teadmisi kontrolliva testi 70% ulatuses läbimine;
õppekava analüüs
näidiskoolituse läbiviimine

Hindamismeetodid
vaatlus, grupianalüüs, test ja reflektsioon

Hindamiskriteeriumid:
hindamine on mitteeristav.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema valdkonna töökogemust
Koolitajate resümee ja kogemisega saab tutvuda meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaks ja muud kulud

Õppemaksu ja koolituskulud leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/vaaria/kursus-taiskaskavanute-koolitaja-tase-5/

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse algust, kui ei ole õppijaga/tellijaga kokkulepitud teisiti.

Õppemaksu tagastamise kord ja alused

Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/vaaria/oppekorralduse-alused/

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika. Koolituse korraldaja tagab koolituspäeva pikkusest olenemata igale osalejatele kohvi- ja suupiste pausi.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituse kvaliteedi tagamise tingimused leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/vaaria/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg

27.10.2022

Õppekava uuendamise aeg

27.10.2022