JÄRGMINE

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Üldsätted

1.1. Koolitaja Koolituskeskus MTÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Ettevõte korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Koolitusele registreerunud ja vastuvõetud õppija saab 7 päeva enne kursuse toimumist e-teabekirja, mis sisaldab infot koolituse sisu, õppekava, koolitaja, koolituse toimumise aja, õppe täpsema ajakava, koolituse toimumise asukoha, õpperuumi, vajadusel õppekorralduses tekkinud muutuste jne kohta. Täpsustav teabekiri saadetakse õppijale registreerumisel sisestatud isiklikule kontakt meiliaadressile. Meiliaadressi korrektsuse eest vastutab õppija.
2.2. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika.
2.3. Koolitusgruppide suurused on erinevad, 4 kuni 16 inimest, sõltuvalt koolituse sisust ning õppijate vajadusest.
2.4. Koolituse korraldaja tagab igale õppijale olenemata õppepäeva pikkusest suupisted ja kohvi/tee paus.
2.5. Koolitusel osaleja saab esimesel õppe- ja/või mooduli päeval koolituseks vajalikud materjalid, sh õppematerjalid, töövahendid, tugimaterjalid jne. Õppematerjalid on osalejatele tasuta ning saadaval vajadusel ka elektrooniliselt.
2.6. Koolitusel osalejatele tagatakse õppetööks vajalik internetiühendus.

3. E-õppekeskkonna kvaliteedi tagamise põhimõtted

3.1. E-õppeks kasutatakse turvalist ning õppijale mugavat õppekeskkonda, nagu näiteks Zoom, Microsoft Teams, Skype.
3.2. E-õppe erinevaid meetodeid toetavad veebiõppeks sobilikud digilahendused- programmid, ja -keskkonnad.
3.3. E-õppematerjalid edastatakse õppijale Moodle keskkonnas. Vajadusel saame õppematerjalide edastada turvalises pilveteenuses nagu näiteks Google Drive, Dropbox ja teised.
3.4. E-koolituste koolitaja on pädev kasutama erinevaid veebikeskkondi ja digimeetoditele sobilikke keskkondi.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
4.2. Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:

4.2.1. täiendkoolitusasutuse nimi;
4.2.2. õppekava nimi;
4.2.3. õppekavarühm;
4.2.4. õppe kogumaht;
4.2.5. õppekava koostamise alused;
4.2.6. sihtgrupp;
4.2.7. õppe alustamise tingimused;
4.2.8. õppe eesmärk;
4.2.9. õpeväljundid;
4.2.10. õppe sisu;
4.2.11. õppemeetodid;
4.2.12. iseseisev töö;
4.2.13. õppematerjalide loend;
4.2.14. nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamis-kriteeriumid;
4.2.15. kursuse läbimisel väljastatav dokument;
4.2.16. koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus;
4.2.17. Õppemaks ja muud kulud;
4.2.18. õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg;
4.2.19. õppemaksu tagastamise kord ja alused;
4.2.20. õppekorralduse alused;
4.2.21. vaidluste lahendamise kord;
4.2.22. õppekeskkonna kirjeldus;
4.2.23. kvaliteedi tagamise tingimused ja kord;
4.2.24. õppekava kinnitamise aeg;
4.2.25. õppekava uuendamise aeg.

4.3. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava taseme ja/või täiendusõppega koolitaja.
5.2. Koolitaja omab alates 6 aastat töökogemust õpetavas valdkonnas.
5.3. Täiskasvanute koolitaja omab vähemalt 3 aastast koolitaja kogemust, kuid mitte vähem kui 500 auditoorset kontakttundi.
5.4. Täienduskoolituse koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset tase 6 või mõnda muud koolituse läbiviimiseks vajalikku kutset/ sertifikaati.
5.3. Koolitaja omab psühholoogia või andragoogika kõrgharidust. Kõrgharidus võib olla omandamisel.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1. Koolitaja Koolituskeskus MTÜ kogub õppijatelt ja tellijatelt esmast ning järel tagasisidet. Tagasisidet kogutakse nii paberkandjal, kui ka elektrooniliselt. Paberkandjal tagasiside kogumine toimub õppijalt vahetult õppeprotsessi lõpus otse koolitusklassis. Kui paberkandjal tagasiside kogumine ei ole võimalik võib õppija tagasiside esitada elektrooniliselt. Elektroonilise tagasiside kogumine on enam levinud veebikoolituste ja tellija esmase või järel tagasiside kogumiseks.
6.2. Koolituse tagasiside kogumise vorme on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l kokku kolm. Esimene on õppija tagasiside koolitusele, teine ehk tellija tagasiside koolitusele ning kolmas koolitaja üldine- ja/või personaalne tagasiside õppijale/tellijale. Tagasiside vorm koosneb nii numbrilisest, kui ka vabas vormis kirjalikust tekstiväljast. Esmane tagasiside koostatakse vahetult peale õpet ning järel tagasiside vahemikus 3 kuni 8 nädalat peale koolitust. Koolitaja tagasiside õppijale/ tellijale sisaldab peale numbrilist ning tekstilist kokkuvõtet soovitusi ja ettepanekuid edasiseks enesearenguks.
6.3. Koolituse esmane tagasiside õppijatelt on anonüümne. Õppija järel ning tellija esmane ja järel tagasiside on isikuline. Tagasiside on konfidentsiaalne koolituse korraldaja, läbiviija ning õppija/tellija vahel. Koolitaja tagasisidele õppijale/tellijale laieneb konfidentsiaalsuse nõue ainult koolitusasutusele ning koolitajale, nõue ei laiene tellijale/õppijale.
6.4 Kogutud koolituse tagasisidet kasutatakse õppekava, õppeprotsessi, õppekorralduse ja koolitaja kvaliteedi tõstmiseks ning parendamiseks.
6.5. Koolitaja Koolituskeskus MTÜ kogub tagasiside käigus õppijate/tellijate kohta järgmisi andmeid ehk nimi, e-post ja telefon. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
20.07.2020

JÄRGMINE