KURSUS "TULEVIKU KOOLITAJA"

ehk täiskasvanute koolitaja tase 6

Koolitaja Koolituskeskus on
Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolitaja koolituse eesmärk on anda nii uutele, kui kogenud koolitajatele põhjalik ülevaade paindliku koolitusstruktuuri ülesehitusest, loovast esitlusest, õppijakesksest ning kaasahaaravast koolitusest. Kursuse peamine eesmärk on lisaks koolitusalastele baasteadmistele anda ka kogemuspõhine ning praktiline koolituskogemus. Seda ikka selleks, et koolituse läbinu oleks pigem alustav koolitaja, kui uue teadmiste koguja.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad spetsilistid, alustavad või vähese kogemusega koolitajad.

Koolituse grupp: 4 kuni 6 inimest

Koolituse toimumise aeg: 

    KEVAD 28.03/29.03/11.04/12.04/25.04/26.04/09.05/10.05/23.05/24.05/                                                                        06.06/07.06/20.06/21.06/08.08/09.08/22.08/23.08/05.09/06.09/19.09/20.09/                                                          21.09.2023 ja praktikum 19.04/ 17.05/16.08/ 30.08 ja 14.09.2023

    SÜGIS 12.09/13.09/26.09/27.09/10.10/11.10/24.10/25.10/07.11/08.11/21.11/22.11/                                                          05.12/06.12/19.12/20.12/09.01/10.01/23.01/24.01/06.02/07.02/08.02.2024 pluss 5 päeva praktikumi.

Koolituse toimumise koht: Narva mnt 59, III korrus, Tallinn

Koolituse maht: 245 akadeemilist tundi, millest 168 tundi auditoorset õpet, sh 30 tundi praktikumi ning 77 tundi iseseisvat tööd

Koolituse sisu:
     1 päev „Koolituse sissejuhatus“
        • Saame tuttavaks
        • Õppijate ootuste kaardistamine
        • Kursuse sisu ning ülesehitus
        • Kursuse kodutööd ning eksam
        • Motiveerivate õpikeskkonna loomine
        • Kogukond ja tugiprogramm
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Koolitaja lehe loomine, 2 akadeemilist tundi

     2 päev „Koolitaja olemus, rollid ja eesmärgid“
        • Koolitusvaldkond ja partnerid
        • Koolitusstiilid ja ülesehitus
        • Koolitaja roll koolitusklassis
        • Sihtrühma kaardistamine
        • Koolituse hinnakujundus
        • Koolitaja kuvand ehk bränd
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: „Minu lugu“ 4 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi

     3-4 päev „Koolitaja teadlik eneseareng“
        • Mina koolitajana täna, homme ja tulevikus
        • Koolitaja arengut toetavad kasvuseadused
        • Motiveeriv ja tasakaalus ajaplaani koostamine
        • Koolitaja vaimne ja füüsiline tasakaal
        • Võimalused arengu-, loome- ja teadustööks
        • Jätkusuutlik ning paindlik enesearenguplaan
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Enesearenguplaan “ 6 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi

     5 päev „Koolitaja koolitusplaan“
        • Koolitaja koolitusplaani eesmärk ja ülesehitus
        • Koolituse sisu ehk teooria loomine
        • Aktiivõppe meetodite kasutamine ja planeerimine
        • Koolituse lugude, näidete jms kasutamine
        • Koolituse paindlik ajakulu planeerimine
        • Koolitusplaani muutmine ja kohandamine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Koolitaja koolitusplaan I osa, 6 akadeemilist tundi
Praktikum „Koolitaja koolitusplaan“ 6 akadeemilist tundi

     6 päev „Eel- ja järeltöö“
        • Eel- ja järeltöö vajaduse olemus
        • Eel- ja järeltöö eesmärgi püstitamine
        • Eel- ja järeltöö sihtrühma valimine
        • Eel- ja järeltöö meetodi valimine ning läbiviimine
        • Eel- ja järeltöö tulemuste analüüs ja rakendamine
        • Eel- ja järeltöö tulemuste kokkuvõte ja esitamine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Eeltöö (2tk). 3 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi

     7-8 päev „Meetodid“
        • Ettekannet toetavad meetodi
        • Individuaal- ja grupitööd toetavad meetodis
        • Arutelu ja analüüsil põhinevad meetodid
        • Teadmisi kinnistavad meetodid
        • Loov ja ergutusmeetodid
        • Kodutöö ja eksami meetodid
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Meetodite (5tk), 4 akadeemilist tundi/ Koolitaja koolitusplaan II osa, 4 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi
Praktikum „Meetodid“, 6 akadeemilist tundi

     9-10 päev „Esitlus-, õppe- ja töövahendid“
        • Koolitusmaterjalide loomine, kellele, mida ja kuidas
        • Koolitusmaterjalide loomise kirjutamata reeglid
        • Õppija info vastuvõtu mälu ning taju
        • Õppija ootused ehk tekst, pilt, video, heli jne
        • Esitlus- ja õppematerjalide eesmärk ja võimalused
        • Töövahendid koolitajale ja/või õppijale
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Esitlusmaterjal, 4 akadeemilist tundi/ postitus, 2 akadeemilist tundi

     11 päev „Õppijakaart“
        • Õppijakaardi eesmärk ja ülesehitus
        • Õppijakaardi personaliseerimine
        • Õppijakaardi täitmine ehk õppeprotsessi analüüs
        • Õppijapõhine õpitulemuste hindamine
        • Õppija õppeprotsessi toetamine, mugandamine
        • Õppija õpiväljundite saavutamine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Õppijakaart, 3 akadeemilist tundi

     12 päev „Esinemiskunst“
        • Koolitaja, kui visiitkaart
        • Koolitust toetav kehakeel
        • Õppimist stimuleeriv kõnekeel
        • Õpperuum, kui töövahend
        • Õppija, kui õppevahend
        • Improvisatsioon koolitusklassis
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi

     13 päev „Õppeprotsessi juhtimine“
        • Koolituse sissejuhatus
        • Õppeprotsessi juhtimine
        • Motiveeriva õppekeskkonna hoidmine
        • Tagasiside ja peegeldamine
        • Koolituse ajakava hoidmine, vajadusel muutmine
        • Õppeprotsessi muudatuste
        • Grupi ja individuaaltöö läbiviimine
        • Õpimotivatsiooni ja -tempo hoidmine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Puudub

     14-15 päev „Õppijatüübid“
        • Õppijatüüpide põhiolemus
        • Õppijatüüpide sõnavara ja kehakeel
        • Õppijatüüpide kaardistamine koolitusklassis
        • Õppijatüüpide nähtavad ning nähtamatud ootused
        • Õppijatüübi ootus koolituselt, koolitajalt, kaasõppijalt
        • Õppijatüübi toetamine ning motiveerimine
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi

     16 päev „Õpifaasid“
        • Õppija neli koostööfaasi
        • Õppija ootused neljas erinevas õpifaasis
        • Koolitaja võimalused ning tehnikad neljas erinevas faasis
        • Õppija versus koolitaja vastutus neljas erinevas faasis
        • Probleemsituatsiooni lahenduskeskne õpe
        • Kriitilise mõtlemise tehnikad ning meetodid
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi
Praktikum „Kovisioon“, 6 akadeemilist tundi

     17 päev „Tagasiside ja refleksioon“
        • Tagasiside eesmärk ja ülesehitus
        • Tagasiside koostamise tehnikad ning soovitused
        • Koolitaja tagasiside õppijale/ tellijale
        • Õppija tagasiside koolitajale/koolitusele
        • Koolitaja tagasiside iseendale ehk refleksioon
        • Tagasiside analüüs ning tulemuste rakendamine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Tagasiside ankeet, 3 akadeemilist tundi

     18 päev „Veebikoolitus“
        • Veebikoolituse eesmärk ja ülesehitus
        • Veebikoolituse keskkonnas, programmis
        • Veebikoolituse meetodid ja tehnikad
        • Koolitaja võimalused, piirangud veebikoolitusel
        • Õppija ootused veebikoolitusel
        • Veebikoolituse sujuv läbiviimine
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi
Praktikum „Veebikoolitus“, 6 akadeemilist tundi

     19-20 päev „Seadusandlus ja dokumentatsioon“
        • Täiskasvanute koolituse seadus
        • Õppekorralduse alused
        • Kvaliteedi tagamise alused
        • Õppekava lugemine ja koostamine
        • Koolitaja resümee
        • Koolituse tunnistus versus tõend
Auditoorne õpe: 12 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Õppekava, 4 akadeemilist tundi
Praktikum „Õppekava“, 6 akadeemilist tundi

     21 päev „Kutse taotlemine ja dokumendid“
        • Kutse eesmärk ja andmise kord
        • Kutse taseme hindamine
        • Kutse e-portfoolio loomine
        • Eneseanalüüsi koostamine
        • Kutse tõendusmaterjali loomine
        • Kutseeksam ja hindamiskomisjon
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Postitus, 2 akadeemilist tundi

     22 päev „Ettevõtlus, turundus ja müük“
        • Koolitaja, kui bränd ehk toode, ettevõte
        • Turu analüüs ja kliendiprofiili koostamine
        • Turundussõnumi ja -kanalid valimine
        • Mõjutustehnikate rakendamine turunduses
        • Turundus- ja müügiplaan koostamine
        • Edasimüüjad, partnerid ning tugiorganisatsioonid
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Turundusplaan, 4 akadeemilist tundi

     23 päev „Eksam ja grupianalüüs“
        • Koolitaja koolitusplaani esitamine
        • Eksam ehk koolituse läbiviimine
        • Koolitaja refleksioon
        • Juhendaja tagasiside ja grupianalüüs
Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Puudub

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 15%, individuaalne töö 25%, grupitöö 10%, rollikaardid 5%, ajurünnak 10%, analüüs 10%, praktika ja kodutöö 20%.

Koolitaja: Marita Reismaa

Koolituse hind kokku: 1876,00 EUR üks osaleja/ maksegraafik kokkuleppel.

 

Teie edu nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.