JÄRGMINE

KURSUS "TÄISKAVANUTE KOOLITAJA"
TASE 6

Koolitaja koolituse eesmärk on anda nii uutele, kui kogenud koolitajatele põhjalik ülevaade paindliku koolitusstruktuuri ülesehitusest, loovast esitlusest, õppijakesksest ning kaasahaaravast koolitusest. Kursuse peamine eesmärk on lisaks koolitusalastele baasteadmistele anda ka kogemuspõhine ning praktiline koolituskogemus. Seda ikka selleks, et koolituse läbinu oleks pigem alustav koolitaja, kui uue teadmiste koguja.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud vähemalt kesk(eri)haridust omavad spetsilistid, alustavad- või kogenud koolitajad, koolitusjuhid, osakonnajuhid, pedagoogid ja personalijuhid.

Koolituse grupp: 6 kuni 8 inimest

Koolituse toimumise aeg: 

     KEVAD 2023 08.02/09.02/21.02/22.02/08.03/09.03/21.03/22.03/05.04/06.04/18.04/                                               19.04/03.05/04.05/16.05/17.05/31.05/01.06/13.06/14.06/28.06/29.06/30.06.2023

    SÜGIS 2023 06.09/07.09/19.09/20.09/04.10/05.10/17.10/18.10/01.11/02.11/14.11/                                                        15.11/29.11/30.11/12.12/13.12/27.12/28.12/09.01/10.01/23.01/24.01/25.01.2024

Koolituse toimumise koht: Narva mnt 59, III korrus, Tallinn

Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi, millest 138 tundi auditootset ja praktilist tööd ning 62 tundi iseseivat tööd

Koolituse sisu:
     I teema „Täiskasvanute koolitus“ 16 akadeemilist tundi
        Täiskasvanute hariduse olemus ja eesmärk
        Täiskasvanute koolitajate mõiste, roll ja eesmärk
        Täiskasvanute koolitaja eetika
        Täiendusõppe stiilid ja ülesehitused
        Täiskasvanute koolituse sihtrühmad ja vajadused
        Täiskasvanute koolituse seadus
        Täiendkoolituse standart
        Täiskasvanute koolituse sõnavara
        Täiskasvanute koolitaja kutse vajadus ja andmise kord
        Täiskasvanute koolituse partnerid ja tugiorganisatsioonid
        Koolitusvaldkonna toetus- ja rahastuskanalid
        Täiendkoolituse ja täiskasvanute koolitaja kvaliteet

     II teema „Koolituse loomine“ 62 akadeemilist tundi
        Koolitusideede loov loomine
        Koolitusplaani struktuuri loomine
        Koolituse sisu ja alamteemade planeerimine
        Koolituse meetodite ja tehnikate valimine
        Koolituse mahu ja ajakulu planeerimine
        Õppekava koostamine
        Koolitustutvustuse koostamine
        Õppematerjalide loomine
        Õppevahendite loomine
        Koolitaja töövahendite loomine
        Esitlusmaterjalide loomine
        Õppekeskkonna planeerimine
        Esinemiskunsti ja õppekeskkonna kasutamine
        Õppijatüübid ja mitmekesisuse loomine
        Loova ja praktilise koolituse loomine
        Autorikaitse ja teoste kasutamine
        Isikuandmete kaitse seadus
        Kvaliteedi tagamise alused
        Õppekorralduse alused
        Koolitaja resümee
        Tunnistus versus tõend

     III teema „Koolituse eeltöö“ 14 akadeemilist tundi
        Koolitusvajaduse täpsustamine
        Õppija vajaduste kaardistamine
        Eeltöö eesmärgid, võimalused ning tehnikad
        Õppekava ja õppe sisu korrigeerimine

      IV teema „Koolitusprotsessi juhtimine“ 22 akadeemilist tundi
        Koolituse alustamine ja häälestus
        Koolituse sissejuhatus ja tutvustus
        Motiveeriva õpikeskkonna loomine
        Koolitus- ja grupiprotsessi juhtimine
        Individuaal- ja grupitöö juhtimine
        Probleemsituatsioonide juhtimine
        Videokoolituse rakendamine
        Koolituse mitmekesisuse loomine
        Õppijatüüpide õppeprotsessi juhtimine
        Erivajadustega õppija õppe juhtimine
        Õpivajaduste ümber hindamine
        Aktiivõppe meetodite kasutamine
        Õpiväljundite hindamine
        Õpiväljundite saavutamine

     V teema „Koolituse järeltöö ja analüüs“ 14 akadeemilist tundi
        Tagasi- ja edasiside kogumine
        Tagasi- ja edasiside töötlemine ning kasutamine
        Õppija/tellija koolitusjärgne toetamine ning arendamine

     VI teema „Veebikoolituse loomine ja läbiviimine“ 22 akadeemilist tundi
        Veebikoolituse planeerimine ja loomine
        Veebikoolituse läbiviimise võimalused ja programmid
        Veebikoolituse läbiviimine ja õppija kaasamine
        Veebikoolituse meetodid ja tehnikad kvaliteetseks õppeks
        Veebikoolituse tugevused ja nõrkused

     VII teema „Täiskasvanute koolitaja“ 26 akadeemilist tundi
        Koolitaja jätkusuutlik eneseareng
        Koolitaja eneseanalüüs ja reflektsioon
        Koolitaja vaimse ja füüsilise tervise tasakaal
        Koolitaja loome-, arendus- ja teadustöö võimalused
        Koolitaja kutse taotlemine ja dokumentatsioon
        Koolitaja kirjutamata heatava reeglid

     VIII teema „Praktikum“ 26 akadeemilist tundi
        Aktiivõppe meetodite läbiviimine
        Auditoorse koolituse läbiviimine
        Veebikoolituse läbiviimine

Koolituse iseseisev töö: Ühe koolituse ideeline, sisuline ning tehniline ülesehitud koos praktilise koolituse ettekandega.

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 15%, individuaalne töö 25%, grupitöö 10%, rollikaardid 5%, ajurünnak 10%, analüüs 10%, praktika ja kodutöö 20%.

Koolitaja: Marita Reismaa
Koolituse hind kokku: 2070,00 EUR üks osaleja

Teie edu nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee

JÄRGMINE