Õppekava "Õppekava koostamine"

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi:

Õppekava koostamine

Õppekavarühm:

Kasvatusteaduse õppekavarühm

Õppe kogumaht:

13 tundi, millest 8 tundi teooriat ja praktilist õpet, 4 tundi iseseisvat tööd ja 1 tund konsultatsiooni.

Õppekava koostamise alus:

Täienduskoolituse standard.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud täiskasvanute koolitajad, koolitusjuhid, koolitusspetsialistid, koolitusettevõte juhid.

Õppe alustamise tingimused:

Õppekavade koostamise kogemus

Õppe eesmärk:

Anda väljundipõhise õppekavade koostamise kogemus ja oskus.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud:
     • Teab täiendkoolituse standardi nõudeid ja põhimõtteid
     • Oskab koostada väljundipõhist õppekava

Õppe sisu:

I päev „Õppekava koostamine“ 4 akadeemilist tundi
     • Õppekava koostamise eesmärk ja vorm
     • Õppekava koostamise nõuded ja soovitused
     • Õppekava koostamise loogiline järjekord
     • Õppekava sisupunktide loogilisus ja kooskõla

II päev „Praktikum“ 4 akadeemilist tundi
     • Iseseiva töö koondanalüüs
     • Iseseiva töö kogemused, küsimused ja vastused
     • Nõuanded õppekava hindamisprotsess läbimiseks

Lisa „Personaalne konsultatsioon“ 1 akadeemiline tund

Õppemeetodid:

Koolituse läbivaks meetodiks on suhtluspõhine loeng, kuulamismeetodid, individuaalne ja grupianalüüs, praktika ning kodutöö reflektsioon.

Iseseisev töö:

On koostada täiskasvanute koolituse seadusele ja täiendkoolituse standardile vastava väljundipõhine õppekava.

Õppematerjalide loend:

Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab õppekava koostamise juhiseid, soovitusi ning täiendkoolituse standardi tõlgendusi. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Kohutulik kirjandus:
     • Täiendkoolituse standard

Soovitulik kirjandus lisaks:
     • Täiskasvanute koolituse seadus

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingu lõpetamise tingimuseks on:
     • osavõtt 90% õppetundidest;
     • täiendkoolituse standardi testi 80% läbimine
     • nõuetekohase õppekava 80% koostamine

Hindamismeetodid
     • vaatlus, test ja praktika

Hindamiskriteeriumid:
     • hindamine on mitteeristav.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

     • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

     • Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl                   osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

     • Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
     • Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema valdkonna töökogemust
     • Koolitaja omab 6 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika           kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel.
     • Koolitaja resümeega saab tutvuda siin:                                                               https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaks

Õppemaksu ja koolituskulud leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitus/koolitus-oppekava-koostamine/

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse algust, kui ei ole õppijaga/tellijaga kokkulepitud teisiti.

Õppemaksu tagastamise kord ja alused:

Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

Õppekorralduse alused:

Vaidluste lahendamise kord:

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika. Koolituse korraldaja tagab koolituspäeva pikkusest olenemata igale osalejatele kohvi- ja suupiste pausi.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolituse kvaliteedi tagamise  tingimused leiate meie kodulehelt:

https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitaja-koolituskeskus/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg:

30.01.2021

Õppekava uuendamise aeg:

30.01.2021