Õppekava "Koolitusettevõtte äriplaan"

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi:

Koolitusettevõtte äriplaan

Õppekavarühm:

Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppe kogumaht:

48 tundi, millest 24 tundi auditoorset ja 24 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus:

Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandardi kompetentsid: A.2.1. Äritegevuse kavandamine, A.2.2. Äritegevuse käivitamine, A.2.3. Äriprotsessi korraldamine; A.2.4. Äritegevuse arendamine; A.2.5. Tootearendus; A.2.6. Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud kõik alustavad või kogenud koolitajad, kes kaaluvad või soovivad alustada koolitusvaldkonna ettevõtlusega.

Õppe alustamise tingimused:

Vähemalt kesk(eri)haridust omavad ja koolitusvaldkonna ettevõtluse vastu huvi tundvad spetsialistid.

Õppe eesmärk:

On läbi praktilise õppe tutvustada õppijatele vastavalt seadustele ja kutse nõuetele koolituse loogilist ning paindlikku ülesehitust, sh koolituse sisu, õppekava, pakkumise, aktiivõppemeetodite, ajakava, erinevate koolitustegevuste, õppe- ja esitlusmaterjalide planeerimist ning ettevalmistamist. Lisaks praktilisele koolitaja koolitusele on õppijal võimalik läbida lisamoodulina koolitaja kutse taotlemiseks vajaliku e-profiili koostamise süvaõpe ning koolitusettevõtte loomiseks väikeettevõtluse minibaasõppe.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud:

    * Koostab koolitusettevõtte miniäriplaani

    * Koostab enda kui koolitaja või koolitusettevõtte müügi- ja turundusplaani

   

Õppesisu:

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 

    * Ettevõtluse 14 sammu

    * Koduleht

    * Müük

    * Turundus

    * Tugikanalid ja -partnerid

Õppemeetodid:

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Tulenevalt eesmärgist varieeritakse erinevaid õppemeetodeid, kasutusel on miniloengud, arutelud, individuaalsed harjutused, paaris- ja grupitööd, simulatsioonid, juhtumite analüüsid ja kogemuste vahetus tehnikad jne.

Iseseisev töö:

Iseseisev töö koosneb erialase kirjandusega tutvumisest, isikliku koolituse loomisest, sh koolitusplaani, õppekava, koolitusmaterjalide, töölehtede, töövahendite, hindamissüsteemide, tagasiside analüüside jne koostamist. Lisaks koolitaja kutse taotlejatele e-profiili koostamist, sh eneseanalüüsi ja tõendusmaterjali koostamist ning koolitusvaldkonna ettevõtluse vastu huvi tundjatele miniäriplaani, sh müügi- ja/või turundusplaani koostamist. Iseseisev kirjalik töö tuleb esitada elektrooniliselt.

Õppematerjalide loend:

Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab koolitusel ette kantud loengu lühikokkuvõtet, tugimaterjale, läbiviidud individuaalseid ning grupitöö harjutusi. Iseseisva kodutöö algmaterjale ning näidetega koostamisjuhendit. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingu lõpetamise tingimuseks on, sh hindamiskriteeriumid:

    * osavõtt 70% auditoorsetest tundidest;

    * praktiliste ülesannete ja grupitöödes osalemine;

    * miniäriplaani koostamisest 70% koostamine

    * müügi- ja turundusplaani 100% koostamine

Hindamismeetodid:

    * hindamine on mitteeristav.

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

    * Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

    * Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl                   osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

     • Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
     • Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema valdkonna töökogemust
     • Koolitaja omab 6 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika           kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel.
     • Koolitaja resümeega saab tutvuda siin:                                                               https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse algust, kui ei ole õppijaga/tellijaga kokkulepitud teisiti.

Õppekorralduse alused:

Vaidluste lahendamise kord:

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub kliendi või koolituse korraldaja poolt organiseeritud ruumides. Ruum peab õppijale sisaldama lauda, tooli, vastavalt õppekavale piisavat ruumi, u-kujulist laudade paigutus, tervisekaitse nõuete kohast õpikeskkonda ning koolitajale laua, pabertahvlit ja videoprojektorit olemasolu.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolituse kvaliteedi tagamise  tingimused leiate meie kodulehelt:

https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitaja-koolituskeskus/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg:

20.07.2020

Õppekava uuendamise aeg:

20.07.2020