Õppekava "Koolitaja enesearenguprogramm"

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi:

Koolitaja enesearenguprogramm

Õppekavarühm:

Enesearenguprogramm

Õppe kogumaht:

74 tundi, millest 36 tundi auditoorset ja praktilist õpet, 18 tundi iseseisvat tööd ning 20 tundi coachingut

Õppekava koostamise alus:

Täiskasvanute koolitaja tase 5, 6, 7 eneseanalüüsi 5 Professionaalne enesearendamine alusele.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud kõik alustavad ja kogenud koolitajad ning pedagoogid.

Õppe alustamise tingimused:

Alustav või kogenud koolitaja

Õppe eesmärk:

On läbi auditoorsete tundide, iseseivatöö ja coachingu sessioonide luua alustavale või kogenud koolitajale motiveeriv jätkusuutlik personaalne arenguplaan koos reaalsete eesmärkide, tegevussammude ning ajagraafiku koostamisega

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud:

    * Oskab töötada selfcoachingu nelja baasküsimusega

    * Oskab koostada jätkusuutliku enesearenguplaani

Õppe sisu: 

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

    * Teadlikkuse seadus

    * Keskkonna seadus

    * Järjepidevuse seadus

    * Distsipliini seadus

    * Jagamise seadus

    Pluss coachingu sessioonid

 

Õppemeetodid:

Suhtluspõhine loeng, individuaalne töö, grupitöö, rollikaardid, ajurünnak, analüüs, coaching, iseseisev praktika ning kodutöö.

Iseseisev töö:

Koolitusklassis omandatud teooria ja grupi- ning individuaal analüüsi käigus loodud info põhjal personaalse enesearenguplaani koostamine.

Õppematerjalide loend:

Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab koolitusel ette kantud loengu lühikokkuvõtet, tugimaterjale, läbiviidud individuaalseid ning grupitöö harjutusi ja hinnatava iseseisvatöö harjutusi ja  standardeid. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingu lõpetamise tingimuseks on, sh hindamiskriteeriumid:

    * osavõtt 80% auditoorsetest tundidest;

    * praktiliste ülesannete ja grupitöödes osalemine;

    * isikliku arenguplaani 100% koostamine

Hindamismeetodid:

    * hindamine on mitteeristav.

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tõend, kui osavõtt ületab 80% auditoorsetest tundidest ning on esitatud isiklik arenguplaan.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

    * Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust

    * Koolitaja omab ICF coachi väljaõpet

    * Koolitaja omab 5 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika           kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

     • Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
     • Koolitaja omab ICF coachi väljaõpet
     • Koolitaja omab 6 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika           kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel.
     • Koolitaja resümeega saab tutvuda siin:                                                               https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaks

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse või moodulõppe algust.

Õppemaksu tagastamise kord ja alused:

Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

Õppekorralduse alused:

Vaidluste lahendamise kord:

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika. Koolituse korraldaja tagab koolituspäeva pikkusest olenemata igale osalejatele kohvi- ja suupiste pausi.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolituse kvaliteedi tagamise  tingimused leiate meie kodulehelt:

https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitaja-koolituskeskus/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg:

20.07.2020

Õppekava uuendamise aeg:

20.07.2020