Õppekava "Koolitaja e-profiil"

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi:

Koolitaja e-profiil

Õppekavarühm:

Aineõpetaja koolitus õppekavarühm

Õppe kogumaht:

126 tundi, millest 54 tundi auditoorset ja praktilist tööd ning 72 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus:

Täiskasvanute koolitaja kutsestandard 5, 6 ja 7 tase

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud kõik alustavad ja kogenud koolitaja, kes soovivad minna taotlema täiskasvanud koolitaja kutset 5, 6 või 7 taset.

Õppe alustamise tingimused:

Koolitaja baaskoolituse läbimine ja/või 2 aastane koolitaja töökogemus.

Õppe eesmärk:

Läbi praktilise süvaõppe ja -analüüsi koostada täiskasvanud koolitaja kutse 5, 6 või 7 taotlemiseks nõuetele vastav e-profiil.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud:

    * Koostab nõuetele vastava õppekava

    * Koostab kutseeksami nõuetekohase e-profiili

   

Õppe sisu:

Õppesisu koosneb täiskasvanud koolitaja kutse taotlemiseks vajaliku e-profiili koostamise koolitust. Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

     Seadusandlus, nõuded ja dokumendid
     E-profiili loomine ja struktuurne ülesehitud
     Eneseanalüüs tehniline ja sisuline koostamine
     Tõendusmaterjali kogumine ja loomine

Õppemeetodid:

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Tulenevalt eesmärgist varieeritakse erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid, kasutusel on miniloengud, arutelud, individuaalsed harjutused, paaris- ja grupitööd, simulatsioonid, juhtumite analüüsid, refleksiooniülesanded, videotreeninguid ja kogemuste vahetus tehnikad jne.

Iseseisev töö:

Iseseisev töö koosneb erialase kirjandusega tutvumisest, õppekava, enesearenguplaani ja koolitaja e-profiili koostamisest, sh eneseanalüüsi ja tõendusmaterjali koostamisest. Iseseisev kirjalik töö tuleb esitada elektrooniliselt.

Õppematerjalide loend:

Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab koolitusel ette kantud loengu lühikokkuvõtet, tugimaterjale, läbiviidud individuaalseid ning grupitöö harjutusi. Iseseisva kodutöö algmaterjale ning näidetega koostamisjuhendit. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Kohustuslikud õppematerjalid:
     • Koolitaja käsiraamat (Andras.ee)
     • E-portfoolio koostamise juhend (Andras.ee)
     • Täiskasvanute koolitaja kutsestandart (Kutsekoda.ee)
     • Täiskasvanute koolitaja kutsete kirjeldused (Andras.ee)
     • Kutsestandardis kasutatud terminid (Andras.ee)
     • Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks (Andras.ee)
     • Täiskasvanute koolitaja – suhtlemistreener kutse kompetentside hindamisstandard                   (Andras.ee)
     • Täienduskoolituse standard (Riigi Teataja)
     • Täiskasvanute koolituse seadus (Riigi Teataja)
     • Kutseseadus (Riigi Teataja)
     • Elukestva õppe sõnaraamat (Andras.ee)

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingu lõpetamise tingimuseks on:
     • osavõtt 80% auditoorsetest tundidest;
     • praktilistes ülesannetes ja grupitöödes osalemine;
     • koolitaja e-profiili 70% ulatuses koostamine;

Hindamismeetodid
     • vaatlus, grupianalüüs, kodutöö kaitsmine

Hindamiskriteeriumid:
     • hindamine on mitteeristav.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

    * Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

    * Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl                   osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

     • Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
     • Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema valdkonna töökogemust
     • Koolitaja omab 6 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika           kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel.
     • Koolitaja resümeega saab tutvuda siin:                                                               https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaks

Õppemaksu ja koolituskulud leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitus/kursus-koolitaja-e-profiil/

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse või moodulõppe algust.

Õppemaksu tagastamise kord ja alused:

Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

Õppekorralduse alused:

Vaidluste lahendamise kord:

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika. Koolituse korraldaja tagab koolituspäeva pikkusest olenemata igale osalejatele kohvi- ja suupiste pausi.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolituse kvaliteedi tagamise  tingimused leiate meie kodulehelt:

https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitaja-koolituskeskus/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg:

20.07.2020

Õppekava uuendamise aeg:

20.07.2020