Õppekava "Õppijatüübid koolitusklassis"

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi:

Õppijatüübid koolitusklassis

Õppekavarühm:

Kasvatusteaduse õppekavarühm

Õppe kogumaht:

20 tundi, millest 16 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 4 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus:

Täiskasvanute koolitaja tase 6 punkt A.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine ja A.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud kõik alustavad- või kogenud koolitajad, lektorid, spiikrid, mentorid ja teised spetsialistid, kes mõnel muul viisil toetavad täiskasvanud õppija arengut.

Õppe alustamise tingimused:

Täiskasvanute koolitusvaldkonna kogemus, sh terminoloogia tundmine.

Õppe eesmärk:

On toetada täiskasvanute koolitajaid oskust kohandada õppeprotsessi, sh õppekeskkonda, õppesisu, õppemeetodeid jne õppija vajaduste ning võimekuse põhiseks.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud:
     • Tunneb nelja erineva õppijatüübi teooriat
     • Oskab vastavalt õppijatüüpidele kohandada koolituse õppemeetodeid

Õppe sisu:

Õppesisu on jaotub kahele päevale, millest esimene päev tutvustab nelja erineva õppijatüübi üldist olemust ja teine päev õppijatüübi ootusi, vajadusi ning käitumist õppeprotsessis. Koolituse koostamisel on kasutatud klassikalist nelja erineva inimtüübiteooriat, Bloomi taksonoomiat, Dumm-Dumm ja Feldi-Silvermani mudelit.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

I päev „Nelja õppijatüübi põhiolemus“ 8 akadeemilist tundi

    * Õppijatüübi põhifunktsioon

    * Õppijatüübi kõne-ja kehakeel

    * Õppijatüübi tugevused ja nõrkused

    * Õppijatüübi motivatsioon

    * Õppijatüübi emotsioonid

    * Õppijatüübi ajajuhtimine

 

 

II päev „Õppijatüübid õppeprotsessis“ 8 akadeemilist tundi

    * Õppijatüüp versus õppeväljundid

    * Õppijatüüp versus õppekeskkond

    * Õppijatüüp versus õpperühm

    * Õppijatüüp versus koolitaja

    * Õppijatüüp versus õppesisu

    * Õppijatüüp versus õppemeetodid

    * Õppijatüüp versus grupitöö

    * Õppijatüüp versus iseseisevtöö

    * Õppijatüüp versus tagasiside

 

Õppemeetodid:

Suhtluspõhine loeng, individuaalne töö, grupitöö, rollikaardid, ajurünnak, analüüs, iseseisev praktika ning iseseisev kodutöö.

Iseseisev töö:

Iseseisev töö koosneb ühe õppemeetodi kohandamist nelja erineva õppijatüübi olemusele. Kirjalik iseseisev töö tuleb esitada elektrooniliselt.

Õppematerjalide loend:

Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab koolitusel ette kantud loengu lühikokkuvõtet, tugimaterjale, läbiviidud individuaalseid ning grupitöö harjutusi. Iseseisva kodutöö algmaterjale. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Soovituslikud õppematerjalid:
     • Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive Domain 2nd edition Edition, B. S Bloom
     • Inimtüübid, Gottfried Dunkel

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingu lõpetamise tingimuseks on:
     • osavõtt 80% auditoorsetest tundidest;
     • praktilistes ülesannetes ja grupitöödes osalemist;
     • nelja õppijatüübi testi 70% ulatuses läbimist;
     • ühe vabalt valitud õppemeetodi nelja erineva õppijatüübi teooriale                     kohandamist.

Hindamismeetodid
     • vaatlus, test ja grupianalüüs

Hindamiskriteeriumid:
     • hindamine on mitteeristav.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

     • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
     • Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl                    osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

     • Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
     • Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema valdkonna töökogemust
     • Koolitaja omab 6 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika           kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel.
     • Koolitaja resümeega saab tutvuda siin:                                                               https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaks

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse algust, kui ei ole õppijaga/tellijaga kokkulepitud teisiti.

Õppemaksu tagastamise kord ja alused:

Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

Õppekorralduse alused:

Vaidluste lahendamise kord:

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika. Koolituse korraldaja tagab koolituspäeva pikkusest olenemata igale osalejatele kohvi- ja suupiste pausi.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolituse kvaliteedi tagamise  tingimused leiate meie kodulehelt:

https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitaja-koolituskeskus/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg:

20.07.2020

Õppekava uuendamise aeg:

20.07.2020