Õppekava "Koolitaja koolitus"

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi:

Koolitaja koolitus

Õppekavarühm:

Aineõpetaja koolitus õppekavarühm

Õppe kogumaht:

200 tundi, millest 138 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 62 tundi iseseisvat tööd (auditoorne õpe)/ 200 tundi, millest 115 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 85 tundi iseseisvat tööd (e-õpe)

Õppekava koostamise alus:

Täiskasvanute koolitaja 5 ja 6 tase kutsestandardi kohustuslikud kompetentsid. Lisaks täiskasvanute koolituse seadus ja koolitaja eestikakoodeks.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud vähemalt kesk(eri)haridust omavad spetsilistid, alustavad- või kogenud koolitajad, koolitusjuhid, osakonnajuhid, pedagoogid ja personalijuhid.

Õppe alustamise tingimused:

Vähemalt kesk(eri)haridust omavad ja koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad spetsialistid.

Õppe eesmärk:

On läbi praktilise õppe tutvustada õppijatele vastavalt täiskasvanute koolitusseadusele ning täiskasvanute koolitaja kutse nõuetele koolituse loogilist ning paindlikku ülesehitust, sh koolituse sisu, õppekava, pakkumise, aktiivõppemeetodite, ajakava, erinevate koolitustegevuste, õppe- ja esitlusmaterjalide planeerimist ning ettevalmistamist.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud:
     • Tunneb täiskasvanute koolitaja kutse kompetentse
     • On tutvunud täiskasvanud koolituse seadusega
     • Koostab õppija vajadustele kohandava koolitusplaani
     • Koostab nõuetele vastava õppekava
     • Koostab õppijatüübist lähtuvad õppe- ja töövahendid
     • Tunneb erinevaid aktiivõppe meetodeid

Õppe sisu:

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
   I teema „Täiskasvanute koolitus“ 16 akadeemilist tundi
     • Täiskasvanute hariduse olemus ja eesmärk
     • Täiskasvanute koolitajate mõiste, roll ja eesmärk
     • Täiskasvanute koolitaja eetika
     • Täiendusõppe stiilid ja ülesehitused
     • Täiskasvanute koolituse sihtrühmad ja vajadused
     • Täiskasvanute koolituse seadus
     • Täiendkoolituse standart
     • Täiskasvanute koolituse sõnavara
     • Täiskasvanute koolitaja kutse vajadus ja andmise kord
     • Täiskasvanute koolituse partnerid ja tugiorganisatsioonid
     • Koolitusvaldkonna toetus- ja rahastuskanalid
     • Täiendkoolituse ja täiskasvanute koolitaja kvaliteet

   II teema „Koolituse loomine“ 62 akadeemilist tundi
     • Koolitusideede loov loomine
     • Koolitusplaani struktuuri loomine
     • Koolituse sisu ja alamteemade planeerimine
     • Koolituse meetodite ja tehnikate valimine
     • Koolituse mahu ja ajakulu planeerimine
     • Õppekava koostamine
     • Koolitustutvustuse koostamine
     • Õppematerjalide loomine
     • Õppevahendite loomine
     • Koolitaja töövahendite loomine
     • Esitlusmaterjalide loomine
     • Õppekeskkonna planeerimine
     • Esinemiskunsti ja õppekeskkonna kasutamine
     • Õppijatüübid ja mitmekesisuse loomine
     • Loova ja praktilise koolituse loomine
     • Autorikaitse ja teoste kasutamine
     • Isikuandmete kaitse seadus
     • Kvaliteedi tagamise alused
     • Õppekorralduse alused
     • Koolitaja resümee
     • Tunnistus versus tõend

   III teema „Koolituse eeltöö“ 14 akadeemilist tundi
     • Koolitusvajaduse täpsustamine
     • Õppija vajaduste kaardistamine
     • Eeltöö eesmärgid, võimalused ning tehnikad
     • Õppekava ja õppe sisu korrigeerimine

   IV teema „Koolitusprotsessi juhtimine“ 22 akadeemilist tundi
     • Koolituse alustamine ja häälestus
     • Koolituse sissejuhatus ja tutvustus
     • Motiveeriva õpikeskkonna loomine
     • Koolitus- ja grupiprotsessi juhtimine
     • Individuaal- ja grupitöö juhtimine
     • Probleemsituatsioonide juhtimine
     • Videokoolituse rakendamine
     • Koolituse mitmekesisuse loomine
     • Õppijatüüpide õppeprotsessi juhtimine
     • Erivajadustega õppija õppe juhtimine
     • Õpivajaduste ümber hindamine
     • Aktiivõppe meetodite kasutamine
     • Õpiväljundite hindamine
     • Õpiväljundite saavutamine

   V teema „Koolituse järeltöö ja analüüs“ 14 akadeemilist tundi
     • Tagasi- ja edasiside kogumine
     • Tagasi- ja edasiside töötlemine ning kasutamine
     • Õppija/tellija koolitusjärgne toetamine ning arendamine

   VI teema „Veebikoolituse loomine ja läbiviimine“ 22 akadeemilist tundi
     • Veebikoolituse planeerimine ja loomine
     • Veebikoolituse läbiviimise võimalused ja programmid
     • Veebikoolituse läbiviimine ja õppija kaasamine
     • Veebikoolituse meetodid ja tehnikad kvaliteetseks õppeks
     • Veebikoolituse tugevused ja nõrkused

   VII teema „Täiskasvanute koolitaja“ 26 akadeemilist tundi
     • Koolitaja jätkusuutlik eneseareng
     • Koolitaja eneseanalüüs ja reflektsioon
     • Koolitaja vaimse ja füüsilise tervise tasakaal
     • Koolitaja loome-, arendus- ja teadustöö võimalused
     • Koolitaja kutse taotlemine ja dokumentatsioon
     • Koolitaja kirjutamata heatava reeglid

   VIII teema „Praktikum“ 26 akadeemilist tundi
     • Aktiivõppe meetodite läbiviimine
     • Auditoorse koolituse läbiviimine
     • Veebikoolituse läbiviimine

Õppemeetodid:

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Tulenevalt eesmärgist varieeritakse erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid, kasutusel on miniloengud, arutelud, individuaalsed harjutused, paaris- ja grupitööd, simulatsioonid, juhtumite analüüsid, refleksiooniülesanded, videotreeninguid ja kogemuste vahetus tehnikad jne.

Iseseisev töö:

Iseseisev töö koosneb erialase kirjandusega tutvumisest, isikliku koolituse loomisest, sh koolitusplaani, õppekava, koolitusmaterjalide, töölehtede, töövahendite, hindamissüsteemide, tagasiside analüüside jne koostamist.

Õppematerjalide loend:

Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab koolitusel ette kantud loengu lühikokkuvõtet, tugimaterjale, läbiviidud individuaalseid ning grupitöö harjutusi. Iseseisva kodutöö algmaterjale ning näidetega koostamisjuhendit. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Soovituslikud õppematerjalid:
      • Õppemeetodid kõrgkoolis. M. Karm
      • Andragoogika. T. Märja, M. Lõhmus, L. Jõgi
      • Olla, teada, osata. Meetodid edukaks tööks auditooriumiga. T. Urdze
      • Õpetajate kool. Kuidas tunda ennast õpetajana paremini. T. Gordon, N. Burh
      • Grupiprotsessid ja nende juhtimine. E. Nõmm, R. Valgmaa
      • Interaktiivõppe strateegiad klassiruumis. D. Buehl, D
      • 122 õpetamistarkust. A. Kidron
      • Aktiivõppe meetodid, autor Tarmo Salumaa, Alvar Saarniit, Mati Talvik
      • Aktiivõppe meetodid III osa, autor Tarmo Salumaa, Mati Talvik
      • Ajakohastatud aktiivõppe meetodid, autor Tarmo Salumaa, Mati Talvik
      • Koolitaja käsiraamat (Andras.ee)
      • E-portfoolio koostamise juhend (Andras.ee)
      • Täiskasvanute koolitaja kutsestandart (Kutsekoda.ee)
      • Täiskasvanute koolitaja kutsete kirjeldused (Andras.ee)
      • Kutsestandardis kasutatud terminid (Andras.ee)
      • Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks (Andras.ee)
      • Täienduskoolituse standard (Riigi Teataja)
      • Täiskasvanute koolituse seadus (Riigi Teataja)
      • Kutseseadus (Riigi Teataja)
      • Elukestva õppe sõnaraamat (Andras.ee)

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingu lõpetamise tingimuseks on:
     • osavõtt 70% auditoorsetest tundidest;
     • praktiliste ülesannete ja grupitöödes osalemine;
     • koolitaja kutse kompetentside, täiskasvanute koolituse seaduse ja koolitaja         eetikakoodeksi teadmisi kontrolliva testi 70% ulatuses läbimine;
     • nelja praktilise töö ehk koolitusplaan, õppekava, õppe- ja töövahendite               portfell, aktiivõppe meetodite minikogum esitamine;
     • lühikoolitusvideo esitamine koos kirjaliku eneseanalüüsiga;

Hindamismeetodid
     • vaatlus, grupianalüüs, test ja reflektsioon

Hindamiskriteeriumid:
     • hindamine on mitteeristav.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

     • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
     • Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl                    osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

     • Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
     • Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema valdkonna töökogemust
     • Koolitaja omab 6 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika           kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel.
     • Koolitaja resümeega saab tutvuda siin:                                                               https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaks

Õppemaksu ja koolituskulud leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitus/kursus-koolitaja-koolitus/

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse algust, kui ei ole õppijaga/tellijaga kokkulepitud teisiti.

Õppemaksu tagastamise kord ja alused:

Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

Õppekorralduse alused:

Vaidluste lahendamise kord:

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika. Koolituse korraldaja tagab koolituspäeva pikkusest olenemata igale osalejatele kohvi- ja suupiste pausi.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolituse kvaliteedi tagamise  tingimused leiate meie kodulehelt:

https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitaja-koolituskeskus/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg:

20.07.2020

Õppekava uuendamise aeg:

20.07.2020