Õppekava "Aktiivõppe meetodid"

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

Õppekava nimi:

Aktiivõppe meetodid

Õppekava rühm:

Kasvatusteaduse õppekavarühm

Õppe kogumaht:

24 tundi, millest 16 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 8 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus:

Täiskasvanute koolitaja tase 6 punkt A.2.1.4 Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud vähemalt kahe aastase, sh 100 auditoorse tunni kogemusega koolitajad

Õppe alustamise tingimused:

Vähemalt kahe aastane, sh 100 auditoorse tunni, koolitaja kogemus

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on laiendada kogenud koolitajate õppeprotsessi läbiviimise meetodite valikut ning paljusust.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud:
     • Tunneb vähemalt 10 erinevat õppemeetodit
     • Rakendab vähemalt 4 uut või uueks kohandatud aktiivõppe meetodit

Õppe sisu:

I päev „Õppeprotsessi meetodid“ 8 akadeemilist tundi
     • meetodid koolituse alustamiseks
     • meetodid arutelude loomiseks
     • meetodid aktiivseks tegevuseks
     • meetodid tagasiside kogumiseks

II päev „Loovmõtlemise meetodid“ 8 akadeemilist tundi
     • meetod „Maailmakohvik“ kasutus ja praktika
     • meetod „Mosaiik“ kasutus ja praktika
     • meetod „Mõttemütsid“ kasutus ja praktika
     • meetod „Disney“ kasutus ja praktika

Õppemeetodid:

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ning oskusi. Tulenevalt eesmärgist varieeritakse erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid, kasutusel on loengud, arutelud, individuaalsed harjutused, paaris- ja grupitööd, simulatsioonid, juhtumite analüüsid, refleksiooniülesanded ja kogemuste vahetus tehnikad jne.

Iseseisev töö:

Iseseisev töö koosneb nelja uue või vähe kasutatud aktiivõppe meetodid kohandamist oma olemasoleva koolituse täiendamiseks.

Õppematerjalide loend:

Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab erinevate meetodite kirjeldust, näidislahendusi ja nende analüüsi ning meetodite praktikakaarte, mida saab siis vastavalt oma koolituse kohaselt kohendada. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Soovituslik kirjandus lisaks:
     • Aktiivõppe meetodid, autor Tarmo Salumaa, Alvar Saarniit, Mati Talvik
     • Aktiivõppe meetodid III osa, autor Tarmo Salumaa, Mati Talvik
     • Ajakohastatud aktiivõppe meetodid, autor Tarmo Salumaa, Mati Talvik
     • Aktiivõppe meetodid täiskasvanute koolitamisel, autot Riina Kütt

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingu lõpetamise tingimuseks on:
     • osavõtt 70% auditoorsetest tundidest;
     • praktiliste ülesannete ja grupitöödes osalemine;
     • nelja uue või vähe kasutatud aktiivõppe meetodi oma koolituse keskseks             kohandamine.

Hindamismeetodid
     • vaatlus ja grupianalüüs

Hindamiskriteeriumid:
     • hindamine on mitteeristav.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

      • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
      • Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl                  osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

     • Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
     • Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema valdkonna töökogemust
     • Koolitaja omab 6 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika           kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel.
     • Koolitaja resümeega saab tutvuda siin:                                                               https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

Õppemaks

Õppemaksu ja koolituskulud leiate meie kodulehelt: https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitus/koolitus-aktiivoppe-meetodid/

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse algust, kui ei ole õppijaga/tellijaga kokkulepitud teisiti.

Õppemaksu tagastamise kord ja alused:

Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

Õppekorralduse alused:

Vaidluste lahendamise kord:

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika. Koolituse korraldaja tagab koolituspäeva pikkusest olenemata igale osalejatele kohvi- ja suupiste pausi.

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolituse kvaliteedi tagamise tingimused leiate meie kodulehelt:

https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitaja-koolituskeskus/kvaliteedi-tagamise-alused/

Õppekava kinnitamise aeg:

20.07.2020

Õppekava uuendamise aeg:

20.07.2020