Õppekorralduse alused

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppetöö korralduse üldsätted, õppijate õigused ja kohutused, õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu, koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord, täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, vabastamise ning tagastamise tingimused ja kord.

1. Õppetöö korralduse üldsätted
     1.1 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas               määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides,           kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
     1.2 Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes, läbides mooduleid                     täienduskoolituse õppekavadest.
     1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni/päeva alusel renditavates ruumide, mis vastavad           tervisekaitse nõuetele. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija                           koolitusruumides.
     1.4. Õppetöö toimub peamiselt eesti keeles, vajadusel toetame õppeprotsessi vene, inglise ja viipe         keeles.
     1.5. Õppeasutuses asjaajamise keel on eesti keel.
     1.6. Õppetöö toimub päevases ja õhtuses õppes.
     1.7 Õpingute alusdokument on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ kodulehel avaldatud õppekava,               kus on määratletud vähemalt õppekava nimetus; õppe eesmärk; õpiväljundid; sihtgrupp; õppekeel;         õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;               õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; õppe teemad;                       õppekeskkonna kirjeldus; õppemeetodid; õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks             on ette nähtud õppematerjalid; nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.                   Õpingute alusdokumentidega saate tutvuda õppeasutuse kodulehel www.koolitajakoolituskeskus.ee.

   2. Õppija õigused ja kohustused
     2.1 Õppijal on õigus:
        2.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud koolitusele ette nähtud mahus,                  kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
        2.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
        2.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist õppeasutuse süül ära jäätud koolituse eest;
        2.1.4. saada koolituse lõpetamisel seda kinnitav tunnistus või tõend.
     2.2. Õppija on kohustatud:
        2.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele          ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
        2.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
        2.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
        2.2.4 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;
        2.2.5 õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

   3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
     3.1. Koolitusele registreerumine
        3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel                                    (info@koolitajakoolituskeskus.ee) või telefoni teel (+372 5605 1284).
        3.1.2. Vabade õppekohtade olemasolul saadab õppeasutus õppija e-mailile registreerumise                    kinnituse, koolituslepingu ning õppekorraldus alused. Koolituslepingu allkirjastamisel kinnitab            õppija, et on tutvunud koolitustingimuste ning õppekorraldus alustega.
        3.1.3. Vabade õppekohtade puudumisel teavitab õppeasutus registreerujat kolme tööpäeva jooksul          koolitusgrupi täitumisest ning pakub võimalusel uut õppegruppi.
        3.1.4. Koolitusel osalemise lõpliku kinnituse tagab arve õigeaegne tasumine.
        3.1.5. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee)                või telefoni teel (+372 5605 1284).
     3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
        3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
        3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
        3.2.3. Õppeasutusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi            lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse muutustest telefoni või e-posti teel          vähemalt seitse päeva ette. Õppeasutuse poolt ära jäetud koolituse maksumus tagastatakse                    tellijale 100%.

   4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
     4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ja kes on         tasunud õppemaksu.
     4.2. Osaleja kinnitab iga koolituspäev oma õppetööst osavõtu allkirjaga registreerimislehe.

   5. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise, õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise     alused ja kord
     5.1. Õppemaksu suuruse kehtestab õppeasutuse pidaja 30 päeva enne koolituse väljakuulutamist.
     5.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel 7 päeva enne koolituse algust, kui ei ole kokku             lepitud teisiti. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
     5.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi               kokkulepe.
     5.4. Koolituse katkestamine või kohale mitte ilmumine osamaksete kokkuleppega õppijatel on               kohustus tasuda õppemaks täies ulatuses.
     5.5. Koolitaja Koolituskeskus MTÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus       näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26

   6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
     6.1. Õppija võetakse Koolitaja Koolituskeskus MTÜ koolitusele isikliku sooviavalduse või                   tööandja ehk klientfirma koolitustellimuse alusel.
     6.2. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmise           korral.
     6.3. Õppija on lõpetanud Koolitaja Koolituskeskus MTÜ valitud koolituse, kui ta on läbinud                 koolituse vähemalt 80% -lises mahus.
     6.4. Koolituse lõpetajad kuni 80% mahus saavad vastava tunnistuse, vähem kui 80% koolituse               lõpetaja saab vastavalt läbitud tundidele tõendi.
     6.5. Õpitulemuste hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse               tõend.
     6.6. Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.
     6.7. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad või tellijad koolituse lõpus         tagasisideküsimustiku.

   7. Koolitusest loobumine
     7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada             õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee).
     7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100%               õppetasust.
     7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70%                     õppetasust.
     7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust,                   õppetasu ei tagastata.
     7.5 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele.

   8. Koolituse katkestamine
     8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus                     (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

   9. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
     9.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-post ja telefon. Isikuandmeid       töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

   10. Vaidluste lahendamise kord
     10.1. Kooli ja õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled esmalt           läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada pöördutakse       vaidluse lahendamiseks Harju maakohtusse.


Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
20.07.2020