• Tule õpi tuleviku koolitajaks!

  mai 13, 2021

  Miks me kutsume oma täiskasvanute koolitajate koolitust tuleviku koolitaja kursuseks? Meie kursus ei keskendu ainult täiskasvanute koolitaja kutse ning kompetentside edasi andmisele, vaid enesearengule, praktikale ning loovusele.

 • Artikkel “Koolitaja koolitus”

  mai 1, 2021

  Tere tulemast, Koolitaja Koolituskeskuse lehele. Täna soovin Teile tutvustada meie kõige olulisemat ning praktilisemat koolituste ehk täiskasvanute koolitaja koolitust. Meie õppijad on seda koolitust hakanud hellitavalt kutsuma „Tuleviku koolitaja koolituseks“ Kohe räägin miks!

 • E-kursus “Koolitaja Koolitus”

  jaanuar 31, 2021

  Koolitaja koolituse eesmärk on anda nii uutele, kui kogenud koolitajatele põhjalik ülevaade paindliku koolitusstruktuuri ülesehitusest, loovast esitlusest, õppijakesksest ning kaasahaaravast koolitusest.

 • Õppekava “Veebikoolituse loomine ja läbiviimine”

  jaanuar 28, 2021

  Õppekava "Veebikoolituse loomine ja läbiviimine"

  Täienduskoolitusasutuse nimetus:

  Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079

  Õppekava nimi:

  Veebikoolituste loomine ja läbiviimine

  Õppekavarühm:

  Kasvatusteaduse õppekavarühm

  Õppe kogumaht:

  54 tundi, millest 36 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 18 tundi iseseisvat tööd

  Õppekava koostamise alus:

  Täiskasvanute koolitaja tase 6 punkt A.2.1.4 Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine.

  Sihtgrupp:

  Praktiseerivad koolitajad ja pedagoogid

  Õppe alustamise tingimused:

  Vähemalt kahe aastase, sh 100 auditoorse tunni, koolitaja/ pedagoogi töökogemus.

  Õppe eesmärk:

  On anda koolitajale veebikoolituse loomise ja läbiviimise praktiline kogemus tuginedes veebiõpet toetavatele meetoditele ning nende läbiviimise veebipõhistele võimalustele, sh keskkonnad, programmid jne.

  Õpiväljundid:

  Koolituse läbinu:
     • Oskab kasutada veebiõpet toetavaid meetodeid
     • Omab ülevaadet veebiõppe läbiviimise digivõimalustest
     • Oskab luua ja läbi viia vähemalt ühte veebikoolitust

  Õppe sisu:

  Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
      Veebikoolituse ülesehitus ja olemus
       o Veebikoolituse olemus
       o Veebikoolituse tugevused ja nõrkused
       o Veebikoolituse eesmärgi püstitamine ning ülesehituse planeerimine
       o Veebikoolituse visuaalne ülesehitus ja kujundus
       o Õppijatüübid ja nende ootused veebikoolituselt
       o Õppija taju, mälu ja õpivalmidus veebikoolitusel
       o Online ja e-koolituse erinevused ning võimalused
       o Veebikoolitaja ettevalmistus ning häälestus

      Aktiivõppe meetodid veebikeskkonnas
       o Eeltöömeetodid
       o Esitlusmeetodid
       o Loovad ja analüüsivad meetodid
       o Teadmisi kinnistvad meetodid
       o Tagasiside ja edasiside meetodid
       o Hindamismeetodid
       o Iseseisva töö meetodid

     Veebikoolituse esitlusmeetodid ja digilahendused
       o Koolituskeskkondade paljusus ning otstarve
       o Koolitusvideo loomine, töötlus ja esitlus
       o Visualiseerimismaterjalide loomine ning esitamine
       o Erinevate loengumeetodite kasutamine veebikoolitusel

     Teadmisi kinnistavad ja praktikat toetavad meetodid ja digilahendused
       o Lugemismeetodid ja digilahendused
       o Kuulamismeetodid ja digilahendused
       o Kirjutamismeetodid ja digilahendused
       o Teadmisi kinnistavad meetodid ja digilahendused
       o Praktikat teotavad meetodid ja digilahendused

     Loovat mõtlemist ning analüüsioskust arendavad meetodid ja digilahendused
       o Avatud suhtlemist julgustavad meetodid ja digilahendused
       o Loovat mõtlemist ning tegevust soosivad meetodid ja digilahendused
       o Analüüsi ja ajurünnakut soosivad meetodid ja digilahendused
       o Ergutus- ja soojendusmeetodid ning digilahendused

     Koolituse eeltöö, järeltöö ning hindamine
       o Veebikoolituse eeltöö meetodid ja digilahendused
       o Veebikoolituse vahe- ja kodutöö meetodid ja digilahendused
       o Veebikoolituse järeltöö, tagasiside, edasiside kogumise meetodid                          ja digilahendused
       o Veebiõppija hindamismeetodid ja digilahendused
       o Veebikoolituse ja -koolitaja reflekteerimine

     Veebikoolituse läbiviimise praktikum
       o Õppijate kodutöö esitlus ja analüüs

  Õppemeetodid:

  Suhtluspõhine loeng, kuulamis-, kirjutamis-, lugemis-, suhtlemismeetodid, individuaal- ja grupitöö meetodid, analüüsi, ajurünnaku ja erinevad loovmeetodid.

  Iseseisev töö:

  Luua ja esitada 60 minutiline veebikoolitus kasutades vähemalt nelja aktiivõppe meetodit ja kuute veebiprogrammi, keskkonda jne.

  Õppematerjalide loend:

  Kõik koolitusel osalenud saavad õppematerjali nii elektrooniliselt, kui paberkandjal. Koolitusmaterjal sisaldab erinevate koolitusmeetodite kirjeldust, kui ka veebikoolituste läbiviimiseks vajalike programmide, keskkondade jne lühitutvustust ja -kasutusjuhendit. Materjalid on osalejatele tasuta.

  Soovituslik kirjandus lisaks:
       •Aktiivõppe meetodid, autor Tarmo Salumaa, Alvar Saarniit, Mati Talvik
       •Aktiivõppe meetodid III osa, autor Tarmo Salumaa, Mati Talvik
       •Ajakohastatud aktiivõppe meetodid, autor Tarmo Salumaa, Mati Talvik
       •Aktiivõppe meetodid täiskasvanute koolitamisel, autot Riina Kütt
       •Õpperaamat „Meetodite kogum koolitajatele“ autor Marita Pitk
       •Õpperaamat „Veebikoolituste läbiviimine“ autor Marita Pitk

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

  Õpingu lõpetamise tingimuseks on, sh hindamiskriteeriumid:
       • osavõtt 80% auditoorsetest tundidest;
       • praktilistes ülesannetes ja grupitöödes osalemine;
       • veebikoolituse meetodite ja digivõimaluste testi 70% sooritamine;
       • 60 minutilise veebikoolituse loomine ja esitamine

  Hindamismeetodid
       • Vaatlus, grupianalüüs, test, videokoolituse standard

  Hindamiskriteeriumid:
       • hindamine on mitteeristav.

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

       • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

       • Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata või õppija osales õppetööl                   osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

       • Koolitaja omab alates 6 aastast koolitajakogemust
       • Koolitaja omab vähemalt 3 aastast õpetava teema valdkonna töökogemust
       • Koolitaja omab 6 taseme koolitaja kutset või psühholoogia, andragoogika           kõrgharidust, kõrgharidus võib olla ka omandamisel.
       • Koolitaja resümeega saab tutvuda siin:                                                               https://koolitajakoolituskeskus.ee/resumee/

  Õppemaks

  Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

  Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel vähemalt kolme päeva enne kursuse algust, kui ei ole õppijaga/tellijaga kokkulepitud teisiti.

  Õppemaksu tagastamise kord ja alused:

  Õppija arvatakse koolituselt välja kirjaliku sooviavalduse alusel või talle esitatud arve maksmata jätmisel korral. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada õppeasutust e-kirja teel (info@koolitajakoolituskeskus.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 70% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 52 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele või uuel ajal toimuvale samale koolitusele. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vähese registreerumise tõttu on Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-l välja kuulutatud koolitus ära jätta või edasi lükata, teatades muudatustest õppijaid/ tellijaid 3 tööpäeva ette.

  Õppekorralduse alused:

  Vaidluste lahendamise kord:

  Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

  Õppekeskkonna kirjeldus:

  Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on õppijale tagatud laud, tool, vastavalt õppekavale õppetegevuseks vaba ruum, koolitajale laua, pabertahvel, videoprojektorit, sülearvuti ning video- ja audiotehnika. Koolituse korraldaja tagab koolituspäeva pikkusest olenemata igale osalejatele kohvi- ja suupiste pausi.

  Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

  Koolituse kvaliteedi tagamise  tingimused leiate meie kodulehelt:

  https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitaja-koolituskeskus/kvaliteedi-tagamise-alused/

  Õppekava kinnitamise aeg:

  30.12.2020

  Õppekava uuendamise aeg:

  30.12.2020

 • Koolitus “Õppijatüübid koolitusklassis”

  november 3, 2020

  Õppijatüübid koolitusklassi on koolitus, kus tutvustame klassikalist, kuid ääretult lihtsat nelja erineva inimtüübi teooriat ning seome selle koolitaja tööks vajaliku õppeprotsessi ettevalmituse ning läbiviimisega

 • Koolitus “Aktiivõppe meetodid”

  november 3, 2020

  Aktiivõppe meetodite koolituse eesmärk on laiendada kogenud koolitaja õppeprotsessi läbiviimise „tööriista kohvrit“, et muuta koolitus enam õppijakeskseks, motiveerivaks, kaasahaaravaks, loovaks ning teadmisi kinnistavaks.

 • Artikkel “Koolitaja turul on ees ootamas suured muutused”

  oktoober 27, 2020

  Väärtustagem meie usinaid õppijaid, sest ilma teieta kaob koolituse mõte; hoidkem koolitajaid, kes päevast päeva loovad tulevikule suunatud arendavaid õppekavasid; tänagem tellijaid, et te näete kasvamise ning arenemise vajadust ning kindlasti ärge unustage meie haridusvaldkonna eestvedajaid, sest ainult tänu neile on see kõik võimalik!

 • Koolituskalender 2022

  oktoober 13, 2020

  Meie koolitustelt lahkud Sa päriselt koolitava koolitajana. Meie edupant on parktika, parktika ja veel korda praktika! Küsi lisainfot ja kvaliteedigarantii kohta!

 • Test “Kas sina tead edu saladust?”

  oktoober 9, 2020

  Öeldakse, et edu saladus seisneb selles, et edu saladust pole. Kindlasti on õige see, et edu saladusi on rohkem kui üks on palju erinevaid faktoreid, mis omavahel kombineerudes viivad inimesed erinevatele tasanditele.

 • Meetod “Emotsioonide mõju”

  oktoober 9, 2020

  Vali endale paariline ning jää ootama koolitaja juhiseid. Peale koolitaja märguannet loe paarilisele etteantud tekst määratud emotsiooniga. Oluline on, et kuulaja etteantud teksti ei näe. Tema roll on kuulata. Kui oled teksti ette lugenud siis pane tööleht tagurpidi lauale ja jää ootama koolitaja edaspidiseid juhiseid.

 • Artikkel “Mis on coaching”.

  august 28, 2020

  Olles igapäev coachingu keskel ning kohtudes erinevate inimestega, pean tunnistama, et jään vahel hätta coachingu olemuse ning tegeliku mõju seletamisega. Seda mitte selle pärast, et ma ei tea, mis coaching on, vaid seda pigem see tõttu, et coachingu mõju ning kasutusala on nii suur ja lai, et kiirelt ning üheselt vastata, et ka küsija või vestluspartner mõistaks seost oma võimalike vajadustega ning coahingu saadava kasuga, on väga raske.

 • Tagasiside Selver AS

  august 27, 2020

  Kõik koolitatavad jäid koolitusega väga rahule. Meeldis nii koolituse ülesehitus kui teemad. Saime täpselt seda, mida tellisime. 80% praktikat, 10% arutelu ja 10% analüüs ruulib! Boonuseks tasuta meeskonnatöö koolitus.

 • Meetod “Neli-Kolm-Kaks-Üks”

  august 13, 2020

  Reflektsiooni toetamiseks võib koolituse lõpus paluda täita õppijatel järgmine tabel. Vajadusel või meetodit laiendada „Viis-neli-kolm-kaks-üks“ või vähendada „Kolm-kaks-üks“.

 • Meetod “Lause lõpetamine”

  august 13, 2020

  Reflektsiooni toetava ülesandena saab kasutada lausete lõpetamise meetodit. Lause algused sõltuvad käsitletud koolitusteemast, õppimise käigus kasutatud meetoditest ning reflektsiooni eesmärgist.

 • Meetod “Kaheosaline päevik”

  august 13, 2020

  Meetod „Kaheosaline päevik“ sobib suurepäraselt õppijale vajaliku personaalse info kogumiseks ning koolitusküsimuste, lisainfo vajaduse kaardistamiseks. Esimene veerg sisaldab koolitusel kuuldud väidet, fakti või tekkinud küsimust ning teine veerg koolitaja või õppija kommetaari/ vastust jne.

 • Test “Hoiakud”

  august 13, 2020

  Mida paremini me mõistame oma hoiakuid ja uskumusi, seda suurem on oskus hoiduda negatiivsetest ja kasvatada positiivseid hoiakuid.

 • Artikkel “Enesekindlus”

  august 13, 2020

  Olen koolitusklassis kuulnud sadu häid ja inspireerivaid mõtteid, plaane ja äriideid, kuid kahjuks väga sageli ei saa need plaanid mitte kunagi teoks. Olen sageli märganud ennast juurdlemas, et mis on see kuri uss, mis sööb ära meie tahte midagi teha?

 • Teenus “Coaching”

  august 13, 2020

  Kingsepp ei käi kunagi paljajalu! Coaching on suurepärane meetod toetada ja arendada koolitaja jätkusuutlikku arengut! Olgu see siis pikaajaline kasvuplaan, erinevate koolitussituatsioonide analüüs, reflekteerimine, jne.

 • Kvaliteedi tagamise alused

  juuli 31, 2020

  Koolitaja Koolituskeskus MTÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele.

 • Õppekorralduse alused

  juuli 31, 2020

  Koolitaja Koolituskeskus MTÜ 80583079 lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

 • Kursus “Koolitaja Koolitus”

  jaanuar 23, 2017

  Koolitaja koolituse eesmärk on anda nii uutele, kui kogenud koolitajatele põhjalik ülevaade paindliku koolitusstruktuuri ülesehitusest, loovast esitlusest, õppijakesksest kaasahaaravast koolitusest.